Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Ahama s.r.o., se sídlem náměstí 5. května 888/9, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27491579, DIČ: CZ27491579

I.       Obecná ustanovení
II.      Objednávání
III.    Kupní cena
IV.    Uzavření kupní smlouvy
V.     Splatnost kupní ceny a platební podmínky
VI.    Dodací podmínky
VII.   Podmínky stornování zakoupených služeb
VIII.  Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
IX.    Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který není spotřebitelem
X.     Reklamace a záruční doba
XI.    Bezpečnost a ochrana informací
XII.   Doručování
XIII.  Závěrečná ustanovení

I.     Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti Ahama s.r.o. (dále jako „Ahama“) a zákazníka (dále také jako „kupující“) při dodávkách vybavení, doplňků a dalšího zboží ze sortimentu Redcord® (dále jen „Zboží“) a vzdělávacích kurzů a jiných služeb (dále jen „Služby“) zákazníkovi na základě jeho objednávky.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky Ahamy včetně zákazníků využívajících internetový obchod provozovaný společností Ahama na adrese http://obchod.redcord.cz (dále jen „e-shop Redcord“), tj. pro fyzické a právnické osoby, které jí zašlou objednávku.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách e-shopu Redcord.cz. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Veškeré vztahy mezi Ahamou a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že nebude z pohledu těchto VOP považován za spotřebitele.
 6. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 7. Kupující podáním objednávky dále potvrzuje, že je osobou oprávněnou jménem kupujícího uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím.
 8. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů a služeb od prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Redcordu ani Ahamy nebo jejích smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 9. Zboží dodávané Ahamou není určeno bez předchozího písemného souhlasu k dalšímu prodeji.
 10. Telefonické hovory se společností Ahama mohou být monitorovány.

II.     Objednávání

 1. Objednávka může být společnosti Ahama zaslána poštou na adresu sídla společnosti, učiněna osobně v sídle Ahamy, podána e-mailem, tak jak je uvedeno na internetových stránkách www.redcord.cz, nebo prostřednictvím e-shopu Redcord.

 2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

  a)      Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon a e-mailovou adresu)
  b)      Identifikaci objednávaného zboží
  c)      Množství objednávaného zboží
  d)      Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího)
  e)      Jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec)

 3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Ahama se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti Ahama se objednávka považuje za úplnou.
 4. Ahama potvrdí zákazníkovi, který je spotřebitelem a objednává zboží některým komunikačním prostředkem na dálku, přijetí objednávky, a to v elektronické formě na jím uvedenou adresu.
 5. Po doručení úplné objednávky je Ahama povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství nebo je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost Ahama zákazníka na tuto skutečnost upozorní.
 6. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes e-shop Redcord prostřednictvím registrovaného profilu kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.
 7. Kupující bude o přesném termínu doručení objednaného zboží informován prostřednictvím nejméně jedné z těchto možností: e-mailem, sms, nebo telefonicky. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si kupující zvolí.
 8. Zákazník bere na vědomí, že společnost Ahama není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo všeobecné obchodní podmínky.

III.     Kupní cena

 1. Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu Redcord jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).
 2. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na montáž a instalaci, jejichž výše závisí na požadavcích kupujícího.
 3. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 4. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Ahamou a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Ahamy. Ahama v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.
 5. Ahama si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

IV.     Uzavření kupní smlouvy

 1. Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti Ahama podle čl. II. 2. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy § 1725 a násl. občanského zákoníku.
 2. K uzavření kupní smlouvy dochází jednou z těchto možností:
  a)     okamžikem doručení úplné objednávky společnosti Ahama za předpokladu, že zákazník zboží objednává bez montáže a instalace,
  b)     okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním zboží včetně dopravy a montáže a instalace za cenu uvedenou v individuální cenové nabídce.
 3. zavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.
 4. Kupní smlouvou se Ahama zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Ahamě kupní cenu.
 5. Ahama si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

V.     Splatnost kupní ceny a platební podmínky

 1. Ahama požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím. Případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány, a je sjednávána individuálně.
 2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za zboží nebo služby některým z níže uvedených způsobů:
  a)     platební kartou přes internet při nákupu v e-shopu Redcord
  b)     předem bezhotovostním převodem na účet společnosti Ahama dle platebních údajů, které kupující obdrží na zadanou emailovou adresu
  c)     dobírkou při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
  d)     hotově nebo platební kartou v provozovně prodávajícího při osobním převzetí zboží
 3. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání celé částky ve prospěch účtu společnosti Ahama.
 4. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Ahamy, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
 5. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
 6. Prodávající vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti prodávajícímu neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si prodávající právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči prodávajícímu uhradí.

VI.     Dodací podmínky

 1. Ahama zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání zboží:
  a)     osobní odběr v provozovně Ahamy
  b)     zasílání přepravní službou
  c)     zasílání poštou
  d)     dopravu technikem, je-li součástí objednávky montáž a instalace
 2. Kupující bere na vědomí, že zboží, u kterého je uvedeno, že je standardně dodáváno společně s montáží a instalací, zaměřením a konstrukcí sloužící k jeho správnému uchycení, je při zakoupení prostřednictvím e-shopu Redcord možné dodat výhraně formou osobního odběru v sídle Ahamy.
 3. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Ahama nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.
 4. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem, může Ahama požadovat po kupujícím předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Ahama odmítnout zboží vydat.
 5. Prodávající je při předání zboží oprávněn požadovat identifikací osoby přebírající zboží platným identifikačním průkazem (OP či cestovní pas).
 6. Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátcem DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.
 7. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 8. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit Ahamě e-mailem na adresu obchod@redcord.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Ahamě. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však Ahamě možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 9. Má-li Ahama věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu, který není spotřebitelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
 10. Ahama odevzdá kupujícímu, který je spotřebitelem, věc až okamžikem, kdy mu ji předá dopravce.
 11. Ahama odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 12. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Ahama vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Ahama provede expedici v souladu s požadavky kupujícího stanovenými v objednávce.

VII.     Podmínky stornování zakoupených služeb

 1. V případě stornování zakoupených služeb, jejichž poskytnutí je vázáno na konkrétní termín (zejména vzdělávací kurzy), ze strany zákazníka, bude zákazníkovi účtován stornopoplatek v následující výši:
  a)     60 dnů a déle předem – bez stornopoplatku
  b)     59 až 30 dnů předem – stornopoplatek ve výši 50% ceny služby
  c)     méně než 30 dnů předem – stornopoplatek ve výši 100% ceny služby

VIII.     Odstoupení od smlouvy spotřebitelem (§ 1829 a násl.)

 1. V případě, že je kupní smlouva se spotřebitelem uzavírána některým z prostředků komunikace na dálku, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží, jde-li o:
  a)     kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  b)     smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  c)     smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží
 2. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být zasláno na adresu sídla Ahamy.
 3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  a)     o poskytování služeb, které Ahama splnila s předchozím souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  b)     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  c)     o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  d)     o montáži, opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  e)     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 4. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží;
 5. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, je spotřebitel povinen uhradit Ahamě poměrnou část ceny. Tím není dotčeno právo Ahamy požadovat po spotřebiteli úhradu stornopoplatku dle bodu VII. těchto VOP;
 6. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, je spotřebitel povinen uhradit stornopoplatek dle bodu VII. těchto VOP;
 7. Odstoupení spotřebitele od smlouvy se řídí ustanoveními § 1829 a násl. Občanského zákoníku.
 8. V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Ahama požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Ahama odmítnout peněžní prostředky proplatit.
 9. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Ahamou a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Ahama právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.
 10. V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit e-mailem zaslaným na adresu obchod@redcord.cz, případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

IX.     Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který není spotřebitelem

 1. Bude-li umožněno kupujícímu, který není spotřebitelem, odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o tolik, o kolik se snížila hodnota zboží.
 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  a)     došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  b)     použil-li kupující věc ještě před objevením vady;
  c)     nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
  d)     prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití.
 3. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 4. Z důvodu ochrany práv kupujícího je-li kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

X.     Reklamace a záruční doba

 1. Práva a povinnosti společnosti Ahama a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti AHAMA za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti společnosti AHAMA za vady zboží zejména ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku.
 2. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Individuální záruční doba je vždy uvedena v popisu konkrétního zboží.
 5. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, činí záruční doba 24 měsíců. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
 6. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 7. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti Ahama, např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí Ahama záruční list i dodatečně.

XI.     Bezpečnost a ochrana informací

 1. Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, zejména se jedná o údaj jeho jméno a příjmení, adresy bydliště, adresy elektronické pošty, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
 4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 6. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží  či marketingovými akcemi.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 9. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  a)     požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
  b)     požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo
 10. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka.
 12. Ahama může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

XII.     Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.
 2. Zpráva je doručena:
  a)     v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  b)     v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  c)     v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  d)     v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XIII.     Závěrečná ustanovení

 1. Písemnou dohodou mezi Ahamou a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek upraveno, nebo vyloučeno.
 2. Pokud vztah mezi Ahamou a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
 3. V případě sporu se může zákazník, který je spotřebitelem, obrátit na Českou obchodní inspekci, IČ: 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, internetová adresa: www.coi.cz, která je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi prodávajícím a kupujícím.“
 4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 5. Případné spory mezi Ahamou a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, je kupujícímu doporučeno nejdříve využít kontakt na Ahamu pro vyřešení nastalé situace.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně nabývají účinnosti dnem 15.7.2016 a ruší předchozí znění VOP, přičemž jsou k dispozici elektronicky na http://obchod.redcord.cz

Produkt byl úspěšně přidán do porovnávače.